“Qiklistët e Kosovës dhe Federata e qiklizmit e Kosovës solidarizohen me qiklistët amerikanë të lënduar dhe të vrarë nga sulmi i djeshëm

“Qiklistët e Kosovës dhe Federata e qiklizmit e Kosovës solidarizohen me qiklistët amerikanë të lënduar dhe të vrarë nga sulmi i djeshëm

“Kosovo cyclists and the Cycling Federation of Kosovo solidarize with American cyclist, wounded and killed in the yesterday’s attack”

“Qiklistët janë të rrezikuar në rrugë gjithmonë, edhe në kushte “normale”, sepse nuk ka staza, nuk ka shenjëzim dhe nuk ka një edukatë dhe kujdes nga ana e shoferëve të veturave. Mund ta merrni me mend sa jemi të rrezikuar kur shoferët janë qëllimisht agresivë sikur në rastin në Amerikë. Ne jemi shumë të prekur nga kjo që ka ndodhe në Amerikë, si qiklistë dhe si qenie njerëzore. Ngushllimet tona më të sinqerta shkojnë për qiklistët e lënduar dhe të vrarë, për familjet e tyre, dhe për popullin Amerikan.”

“Cyclist are always endangered on the road, even in normal conditions, because there are no tracks, no signalization and there is no education of and care from the car drivers. You can imagine in how much danger we are when the drivers are intentionally aggressive as in this case in America. We are deeply saddened from what has happened in America, as cyclist and as human beings. Our sincerest condolences go for the wounded and killed cyclists, their families, and the American people.”